Produkcja i sprzedaż biowęgla

Spółka FLUID S.A. opracowała unikalną linię technologiczną wraz z urządzeniami współpracującymi do produkcji biowęgla (biocarbonu) marki FLUID z biomasy roślinnej i innych biomas ubocznych. Pozwala ona na przeprowadzenie procesu autotermicznej waloryzacji paliw z biomasy, biomas ubocznych i węgla brunatnego.

Podstawowy proces odbywa się w reaktorze, który łączy w sobie operacje: podsuszania, odgazowania, termolizy oraz spalania gazów pirolitycznych. Źródłem produkcji biowęgla mogą być: biomasy roślinne, mączki mięsno - kostne, mieszanki wysegregowanych odpadów komunalnych ze zrębkami drewna, biomasowe odpady technologiczne. Spółka wykonała badania uwęglania uwzględniające m.in.: zrębki wierzby energetycznej oraz drzew i krzewów przydrożnych, zrębki biomasy drzewnej, mieszanki odpadów komunalnych, sieczki, słomę, mieszanki słomy, osady komunalne, mączkę mięsno-kostną. Instalacja po zmontowaniu i wyregulowaniu procesu jest przygotowywana do ruchu eksploatacyjnego, który rozpoczyna się od rozgrzania reaktora palnikiem olejowym. Rozgrzane powietrze i spaliny z palnika olejowego poprzez obudowę reaktora wpływają do jego wnętrza i po osiągnięciu wewnątrz reaktora temperatury około 650°C następuje podawanie biomasy i wyłączenie palnika olejowego. Rozdrobniona biomasa roślinna przywożona jest transportem kołowym i wysypywana jest w magazynie biomasy. Systemem podajników biomasa podawana jest do suszarki liniowej. Wewnętrzny kosz zasypowy reaktora utrzymuje podgrzaną, osuszoną biomasę, w atmosferze niedomiaru powietrza. Gorąca i osuszona biomasa poddawana jest intensywnemu procesowi dalszego podgrzewania bez dostępu tlenu. Następuje częściowe, kontrolowane odgazowanie lekkich węglowodorów. Gazy te wydostają się do wnętrza reaktora i ulegają spaleniu w gorącym powietrzu. Spalanie ulatniających się węglowodorów stwarza warunki autotermiczności procesu, bez potrzeby dalszego podgrzewania. Proces termolizy zachodzący bez dostępu tlenu powoduje uwęglanie się biomasy.

Proces jest dobrany czasowo i temperaturowo w taki sposób, aby podnieść kaloryczność produktu do około 25 MJ/kg. W wyniku procesu technologicznego powstaje produkt o nazwie handlowej biowęgiel marki FLUID - paliwo odnawialne, czyste ekologicznie o wysokiej gęstości energii zakwalifikowane według Nomenklatury Scalonej CS pod kodem CN 4402 90 00. Ostudzony biowęgiel pakowany jest w big bagi oraz opakowania indywidualne o wadze między 2 a 50 kilogramów.

Wyprodukowany przez Spółkę biowęgiel marki FLUID może być wykorzystywany w:

  • energetyce zawodowej - jako zielona energia elektryczna,
    elektrociepłowniach - poprzez modernizację systemu ciepłowniczego miast, budowę Zakładów Odzysku Energii w pobliżu systemu ciepłowniczego miast,
  • rolnictwie - jako wieloletni nawóz,
  • węglowych ogniwach paliwowych - powstałych w niedalekiej przyszłości wydajnych źródłach energii możliwych do zastosowania zarówno w domach jednorodzinnych, jak i jako napęd maszyn, urządzeń czy samochodów,
  • innych branżach i gospodarstwach domowych, np. jako brykiet do kominków, czy bezdymne tabletki do grilla.