Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 20.08.2015 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

  1. konsorcjum, którego liderem jest Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. IUNG złożył wniosek konkursowy w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG II pod tytułem „Możliwości zamknięcia cyklów przetwarzania produktów ubocznych/bioodpadów rolniczych na bioprodukty przydatne w rolnictwie”. Wniosek został zarejestrowany pod numerem - 298001. W ramach tego wniosku prace będą koncentrowały się na badaniach biowęgla marki FLUID w kontekście zastosowania w rolnictwie jako nawozu, jako uzdatniacza do gleby, jako dodatku do pasz zwierzęcych. Szacowana wartość prac około 12,0 mln zł, z tego dofinansowanie z NCBiR około 8,5 mln zł. Badania mają określić wpływ biowęgla w aspekcie podniesienia plonów upraw rolnych, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej i zwierzęcej, polepszenia jakości mięsa zwierząt hodowlanych oraz zmniejszenia odorów w produkcji zwierzęcej.
    Badania określą główne parametry charakterystyczne biowęgla dla poszczególnych  zastosowań pozwalając certyfikować biowęgiel dla różnych zastosowań.


Wniosek przeszedł pomyślnie pierwszą fazę oceny formalnej i znalazł się na liście wniosków przyjętych do oceny merytorycznej.