Komunikat Prezesa Zarządu z dnia 7.03.2014 r.

Zarząd firmy Fluid S.A. informuje:

1. Na przełomie lutego i marca 2014 roku, została podpisana nieodpłatna umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Agrofizyki  PAN w Lublinie a FLUID S.A.  w obszarze:

  • Charakterystyka fizyczna, chemiczna i fizykochemiczna biowęgla marki FLUID,
  • Wykorzystanie biowęgla marki FLUID do poprawy stanu gleby, jej żyzności... oraz sekwestracji CO2.


2. W zakładzie w Sędziszowie prowadzona jest ciągła produkcja czarnego peletu marki FLUID.


3. Prowadzone są intensywne prace montażowe:

  • Zespołu „wentylatory, filtry, wymienniki, komin” - planowany termin zakończenia prac do 15 kwietnia 2014 roku,
  • Zespołu „podawania, rozdrabniania i suszenie biomasy” - planowany termin zakończenia montażu do końca lipca 2014 roku,
  • Zespołu „ instalacja elektryczna”.


4. W dniu 6 marca 2014 roku zostaliśmy oficjalne powiadomieni przez NCBiR, że wniosek o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-349/13, pt. „Innowacyjny układ do rozproszonego przetwarzania odnawialnej energii”, złożony w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych spełnia wszystkie kryteria formalne.   
Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu wniosek został skierowany do oceny merytorycznej, o której wyniku poinformujemy pod koniec kwietnia 2014 roku.

5. Zarząd podjął prace nad opracowaniem Strategii firmy na lata 2014 do 2019, planowany termin opublikowania Raportu w sprawie najważniejszych też Strategii  pod koniec kwietnia 2014 roku.

6. Od dnia 17 marca 2014 roku podejmuje prace w firmie specjalista z zakresu finansów Pan Jacek Gawęda, na stanowisku Dyrektor Finansowy.

7.  Na corocznym (12-tym)  Balu Charytatywnym, którego celem jest Pomoc Dzieciom z Rodzin mniej zamożnych, który odbył się pod koniec lutego w Sędziszowie wylicytowaliśmy za kwotę 5.000 zł, statuetkę LAUR POMOCNEGO DARCZYŃCY. Kwota ta zasiliła konto Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sędziszowa, organizatora pomocy charytatywnej.

 

Prezes Zarządu

Jan Gładki